Scheiding kerk en staat

Religie behoort tot de privé-sfeer van de mens. Dit wil meteen ook zeggen dat de staat zich hier niet mee moet bemoeien. Zo behoort het niet tot de taak van de overheid om te bepalen welke godsdienst of religie erkend wordt en welke op de lijst van sektes terechtkomt. Concreet wil dit zeggen dat enerzijds de sektelijst moet afgeschaft worden, maar anderzijds ook dat lonen van bedienaars van erediensten niet door de staat moeten betaald worden.

Wat het onderwijs betreft is het duidelijk dat iedere religie een eigen onderwijsnet kan oprichten met die bedenking dat de lesgevers voor de uren godsdienst of religie niet door de staat moeten betaald worden. En uiteraard moet hier een controle van de kwaliteit van het onderwijs gebeuren, maar dat heeft met onderwijs te maken, niet met religie of godsdienst. De uren godsdienst moeten buiten het normale uurrooster vallen (dit moet een bewuste privé keuze zijn).

Om controle op religies of godsdiensten te houden, zou het een goed idee zijn om een “Controleorgaan voor Religies” te creëren met als leden vertegenwoordigers van de verschillende religies. Er moet één klachtenlijn (telefonisch, schriftelijk, e-mail of rechtstreeks op de website) zijn waarop iedereen met klachten over religie of zijn bedienaars terecht kan. Klachten over religies of godsdiensten zouden in eerste instantie moeten behandeld worden door dit controleorgaan, die beslist of de klacht moet doorgegeven worden aan het gerecht. Er moet dus een directe samenwerking zijn tussen dit orgaan en het gerecht.

Wat betreft uiterlijke kenmerken voor loket- en verkoopfuncties moet gekozen worden voor totale neutraliteit. De dienst of het bedrijf moeten hierover in alle vrijheid zelf een beslissing kunnen nemen.

Om deze scheiding volledig te maken, zou het goed zijn om de kerkelijke verlofdagen die er nu zijn te vervangen door gewone verlofdagen, d.w.z. tweede paasdag, 15 augustus, kerstmis, Ons-Heer-Hemelvaart, 1 november. Wel moet het mogelijk zijn voor mensen die dit wensen, toch een verlofdag op deze dagen op te nemen (voorkeursbehandeling). Ook het Te Deum op de nationale feestdag wordt beter vervangen door een andere activiteit.