Zoeken naar Vreugde en Geluk

Echte vreugde en echt geluk zijn waardevol. Maar vreugde en geluk zijn onbereikbaar als we er niet in slagen om voor te overleven. En proberen te overleven in een chaotische, oneerlijke en over het algemeen genomen nogal immorele samenleving, is heel moeilijk. Iedereen probeert met zoveel mogelijk plezier en...

Wijsheid en Redelijkheid staan voor Rechtvaardig zijn

“Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek.” Mahatma Gandhi, Indiaas politicus 1869-1948 Rechtvaardigheid is billijkheid, eerlijkheid, gerechtigheid. Rechtvaardigheid is verbonden met een gevoel, een emotie, die bepaalt hoe wij tegenover een bepaalde situatie of keuze staan. Van jongs af aan hebben wij een ‘rechtvaardigheidsgevoel’. Vaak zal niet...

Mensenrechten Artikel 29

Eenieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal eenieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen welke bij de wet zijn vastgesteld, en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare...

Mensenrechten Artikel 27

Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van de kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan. Eenieder heeft recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortvloeiende uit een...

Mensenrechten Artikel 26

Eenieder heeft recht op onderwijs. Het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager- en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Technische- en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld en hoger onderwijs zal gelijkelijk openstaan voor iedereen die daartoe de begaafdheid bezit.Het onderwijs zal gericht zijn op...

Mensenrechten Artikel 25

Eenieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waarbij inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot,...