Kairos

De oude Grieken noemden het Kairos. Kairos is het juiste moment om iets voor elkaar te krijgen, de juiste tijd voor een ‘gedaanteverwisseling van de goden’. De tijd is aangebroken om iets te doen aan de problemen van heel veel mensen in onze samenleving.

Kairos voor politici van alle partijen

Maak de ‘gewone’ mens terug belangrijk door naar hem te luisteren. De ‘gewone’ mens dat zijn al die mensen die men niet of bijna nooit hoort, die niet aanwezig zijn met vernietigende kritiek op social media, die niet extremistisch denken maar ook niet meer weten waar er naar hen geluisterd wordt. Stop het geleuter en begin aan de echte problemen te werken, de problemen die mensen bezig houden.

De problemen van veel mensen

Armoede;

nog altijd zijn er teveel mensen die in armoede leven en moeite hebben om hun kinderen een goede en gezonde opvoeding te geven. Er zal dus moeten gezocht worden naar een manier om hier iets aan te verhelpen. Misschien moet er nagedacht worden over het starten van een programma ‘Basisbudget’ voor alle jonge mensen.

Betaalbaar wonen;

 • voor veel mensen wordt het zeer moeilijk tot onmogelijk om aan een betaalbare woning te geraken.
 • de huishuren zijn onverantwoord hoog; misschien kan een indexstop voor de volgende drie jaar dit een beetje verhelpen
 • sociale woningen zijn er te weinig (en worden dikwijls verhuurd aan immigranten) zodat wachttijden veel te lang worden. Er moet dus flink gebouwd worden, maar liever niet door privé instellingen. Men zou kunnen overwegen om voor regionale projecten van sociale woningbouw een staatsobligatie te creëren die bv 1% boven de rentevoet garandeert. Er is genoeg geld in ons land, maar spaarboekjes brengen niks op.
 • het is een goed idee om de registratie op de eerste woning naar nul te brengen, maar enkel op voorwaarde dat het voor eigen bewoning is. Het zou beter zijn als ook het aantallen eigendommen per persoon of vennootschap (in Berlijn is één bedrijf eigenaar van 500.000 woningen) zou beperkt worden. Registratierechten tot de 5de woning in eigendom zouden bv 6 % kunnen zijn, maar boven de 5 moet dit 33 % worden.
 • Het is wellicht een goed idee om registratierechten te vervangen door BTW met dezelfde percentages als hierboven. Bij verkoop zou de betaalde BTW kunnen afgetrokken worden, zo wordt er belasting geheven op de meerwaarde die gerealiseerd is. Zeker een vereenvoudiging.

Betaalbare energie:

de prijzen voor gas en elektriciteit zijn voor veel mensen een groot probleem. Dit zijn nochtans basisbehoeften. Het zou dus betaalbaar moeten zijn. BTW zou voor alle basisbehoeften op 6 % moeten worden gebracht. Als dit met kernenergie moet dan is het zo. Liever geen gas van Rusland dat de democratie niet beschermt. Er moet zoveel mogelijk gekozen worden voor eigen energie, geen import van energie, liefst geen buitenlandse aandeelhouders (Engie). Help de burger om een zonnepaneel en batterij in huis te hebben. Help de burger met de isolatie van zijn woning.

Eerlijke belastingen:

 • de meerderheid van de bevolking is bereid om 50% van zijn inkomen af te geven voor een eerlijke verdeling en voor een eerlijk sociaal systeem, maar begrijpt helemaal niet waarom grote bedrijven en extra-groot verdieners (o.a. CEO’s, topsporters, enz.) ontsnappen aan een eerlijke belasting
 • Stop subsidies aan bedrijven zonder voorwaarden; een bedrijf dat subsidies accepteert mag de volgende 3 jaar geen dividend uitkeren aan zijn aandeelhouders. Geld van de staat dient niet voor het rijk maken van de aandeelhouders, maar voor het competitief houden van onze ondernemingen.

Meer democratie en minder particratie:

 • politiek moet dichter bij de burger gebeuren. Dus geen fusies van gemeenten want dat maakt de afstand met de burger groter
 • er moeten minder beleidsniveaus zijn; afschaffen van provincies ten voordele van de stadsgewesten (referentieregio’s van Somers maar dan beter), waarvan de mandatarissen ook de parlementairen van het gewestelijk parlement zijn. Dus op gewest niveau slechts 2 verkiezingen om de 6 jaar en zeker niet samenvallend met de federale en Europese verkiezingen
 • er moeten vooral minder ministers en staatssecretarissen zijn (die dan liefst nog eens tegenstrijdige verklaringen afleggen over genomen beslissingen). De burger heeft er genoeg van, er ontstaat zelfs een stroming die zou kiezen voor autocratie. Foei politici.
 • de burger moet de mogelijkheid hebben om zijn afkeer van het politieke toneel te tonen door bvb blanco stemmen te laten zorgen voor lege zetels in het parlement
 • het stemmen moet verplicht blijven en zelfs verplicht gemaakt worden voor mensen die hier 5 jaar verblijven. En gewoon een boete van 1000 € voor wie zijn burgerplicht niet vervult. De staat mag ook iets eisen van zijn burgers, zij zijn tenslotte de aandeelhouders van het systeem.
 • invoeren van het bindend referendum op volksinitiatief.
 • Beperk de kabinetten tot 3 medewerkers.
 • Hoge ethische normen voor mandatarissen; sjoemelaars moeten eruit, eerst uit de partij maar liever nog gewoon uit de politiek.
 • verminder de partijfinanciering tot een redelijk bedrag: om een organisatie in stand te houden heeft men een aantal mensen nodig. Dit moet mogelijk zijn met bv een basisvergoeding voor administratie van 1 miljoen € aangevuld met een kleine vergoeding volgens kiezers (maximum 3 miljoen in totaal)

Een milieu dat ons gezonde lucht en een groene omgeving geeft:

 • ongezonde lucht zorgt voor 7 miljoen doden per jaar (dat is meer dan de 5,1 miljoen door Covid) en toch blijven we de lucht vervuilen
 • een groene omgeving zorgt voor rust bij de mensen en helpt tegen de opwarming van de steden
 • een absolute stop van vervuilende projecten zoals Ineos (schaliegas moet verboden worden want zeer milieubelastend)
 • een onmiddellijke betonstop; bebouwing moet beperkt worden tot 60 % van de bouwgrond, de rest moet onverhard zijn

Een economie voor de burger en de kmo:

 • geef voorrang aan lokaal boven internationaal
 • Kies voor een donuteconomie, waarbij rekening gehouden met enerzijds de levensomstandigheden van de mens en anderzijds met de schade die aangebracht wordt aan de natuur
 • KMO’s zijn de basis van ons economisch handelen: verdedig ze tegen vreemde overnames. Aandelen moeten voor 80% in handen zijn van individuen, niet van bedrijven (kan niet voor beursgenoteerde bedrijven)
 • Stop de voordelen voor multinationals en stop alle subsidies aan bedrijven; De rulingdienst, een onafhankelijk dienst bij de federale overheidsdienst Financiën, kan op basis van artikel 185 van het Wetboek van Inkomstenbelasting individuele belastingvoordelen geven aan multinationale bedrijven die hun internationale winst in België boeken. Dit is een typisch voorbeeld van de hypocrisie van onze politici. Openlijk fulmineren tegen de winsten van de multinationals, maar ondertussen deals sluiten met diezelfde multinationals. Stop deze voordelen.
 • kmo’s moeten hun winst kunnen omzetten in kapitaal, zodat ze later de nodige investeringen kunnen doen voor een nieuwe toekomst van het bedrijf.

Basisdienstverlening:

er moet een duidelijk keuze gemaakt worden welke diensten basisdienstverlening zijn en dus niet mogen uitbesteed worden aan de privé, ook niet gedeeltelijk. Gezondheid, onderwijs en openbaar vervoer zijn de belangrijkste. Het probleem met de door de staat geleide entiteiten is dat ze andere werkvoorwaarden hebben dan gewone bedrijven. Er moet een einde gemaakt worden aan deze situatie: een echt eenheidsstatuut, al is het maar te beginnen met de jeugd.

Andere mindset ten aanzien van reclame:

 • Consuminderen; het is niet langer goed te keuren hoe de reclame mensen aanzet tot meer en meer kopen. Veel mensen vinden zich minderwaardig omdat ze niet beantwoorden aan de ideaalbeelden van de reclame (bv bodyshaming) of ze denken dat ze iets moeten kopen om erbij te horen (waarbij?). Dus een vermindering van reclame is nodig. Ook om de overmatige consumptie te stoppen; shoppen is geen therapie.
 • stop alle reclame op openbaar vervoer en openbare omroep, op alle openbare gebouwen, op alles wat door de staat wordt georganiseerd
 • in de winkels moet een duidelijke prijsstelling de promoties aanduiden. Bij productpromoties moet de normale en de promotieprijs bekend gemaakt worden. Geen gratis meer bij aankoop van, of een korting op een tweede product. Prijzen moeten geldig zijn voor het hele netwerk van een winkelketen. Enkel tijdens de solden mag een korting gegeven worden, maar wel voor alle producten. Deze voorstellen moeten een eerlijke concurrentie bevorderen.
 • maak van de stadscentra een reclamevrije zone, behalve voor cultuur
 • veel mensen hebben een hekel aan de reclame op hun tv; beperk de reclame voor een programma tot 3 minuten (=6 spots) en hetzelfde tijdens één onderbreking van een programma. Dit gaat onze commerciële zenders hoofdpijn bezorgen, maar die gaan voor op de hoofdpijn van de burger?

Immigratie:

 • Over globalisatie en migratie is er ook veel te zeggen. Veel mensen zien er de nadelen van of hebben ze zelf ondervonden.
 • Jonathan Holslag (politicoloog VUB) zegt hierover: “Als je voor een klein inkomen moet concurreren tegen nog goedkopere buitenlandse arbeidskrachten, dan is migratie een bedreiging. Als de overheid niet in staat blijkt de baten van de globalisering goed te verdelen, de markt eerlijk in te richten of om te gaan met de effecten van automatisering, dan is dat opnieuw een bedreiging voor vele mensen. De globalisering waarbij de correcte werking van de markt wordt verhinderd door monopolisten en dumping-beleid van staten vormt wederom een bedreiging voor onze welvaart.”
 • Bij een multiculturele samenleving moet de nadruk gelegd worden op het woordje ‘samenleving’. Momenteel is er een ‘apartleving” veroorzaakt door uitsluiting en gettovorming.

Opkomen voor echt onafhankelijke media:

 • Concentratie en dus monopolievorming binnen de media is een reëel probleem voor de verscheidenheid en de kwaliteit van het informatie-aanbod, voor de bereikbaarheid van betrouwbare informatie, voor de representatie van de verschillende mogelijke visies op de samenleving, en dus voor het functioneren van een democratie. Een onafhankelijke krant is een krant in handen van personen, niet van bedrijven en al zeker niet onderdeel van een media-concern.
 • stop het subsidiëren van krantengroepen, dit heef niks te maken met onafhankelijke media maar wel met sympathiek doen tegen media
 • steun onafhankelijke kranten, digitaal of papier met de regel dat wie subsidies ontvangt geen dividenden mag uitkeren
 • zorg ervoor dat media in meerdere handen blijven en niet geconcentreerd met één aandeelhouder

Democratie, sociaal en milieu zijn zo verweven met elkaar dat ze niet apart kunnen aangepakt worden. Alleen een partij die dit verenigd zonder teveel enerzijds en anderzijds kan dit bereiken. Durf de problemen te benoemen.