Mensenrechten Artikel 11

Eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig te worden gehouden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend. Niemand zal voor schuldig worden gehouden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of […]

Laat het parlement een regering kiezen, niet de partijvoorzitters.

Het samenstellen van een regering is blijkbaar een onmogelijke opdracht voor de partijvoorzitters. Misschien moeten we het parlement de kans geven om een regering te vormen. Waarom moet een regering een meerderheid hebben in het parlement? Omdat het daardoor het parlement kan uitschakelen of beter gezegd ombouwen tot een stemmachine meerderheid tegen minderheid. Heeft de […]

Mensenrechten Artikel 10

Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige gerechtelijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van ingestelde strafvervolging.

Inclusieve Politieke Cultuur

Bij het surfen ontdekte ik een Nederlandse website die een goede aanzet geeft om de inclusieve politieke cultuur te bevorderen. Zij hebben een groep samengebracht van politici, beleidsmakers, jonge politieke talenten, theatermakers en professionals op het gebied van sociale interventies. Zij willen een nieuw gedrag in de politieke cultuur brengen. We kunnen er iets van […]

De Politici

Ik begrijp nu iets beter waarom politici er telkens in slagen om hun kiezers te bedotten.  Waarom laten de kiezers zich zo gemakkelijk beetnemen. De afstand tussen de politiek en de burger is veel te groot. Politici zijn vergeten dat ze de mensen vertegenwoordigen. Weten zij nog wel wat er leeft bij de mensen of […]

De Partijen

De creatie van de partijen was de start van de afbraak van de democratie, want de partij werd geleidelijk aan belangrijker dan de verkozen vertegenwoordiger van de burgers. De representatieve democratie werd stilaan vervangen door de particratie. Hopelijk zijn politieke partijen slechts een overgangsperiode naar een echte  democratische samenleving. Particratie Volgens de politicologen wordt België […]

Lobbying

Lobbyen is het stelselmatig uitoefenen van invloed op beleidsmakers bij bestuursorganen; het initiatief voor het contact ligt bij de lobbyist, iemand die er geen statutair onderdeel van uitmaakt. De interventie door zo’n derde partij vindt doorgaans plaats buiten het zicht van de openbaarheid. Ook de lobbying van multinationals, vakbonden, patroonsorganisatie, ngo’s bij de politiek verantwoordelijken […]

Links /Rechts – Meerderheid /Minderheid

“Misschien is de onderstroom van de samenleving niet zozeer links of rechts, maar ervaren heel wat mensen vooral hetzelfde en voelen ze zich gefrustreerd, bedrogen, uitgemolken, niet genoeg betrokken bij het democratische proces, stilaan moedeloos, onbegrepen, uitgelachen door profiterende multinationals en belazerd door onze rijkste medeburgers die het niet nodig vinden hun steentje bij te […]

Concentratie & Monopolievorming

De strijd om de macht wordt al eeuwen gevoerd en al jaren worden machthebbers afgeschilderd als arrogante zakken. Waarom is dat zo en hoe komt dat? Er is overal rondom ons een tendens naar centralisatie van macht.  Onder het mom van “efficiëntie” worden gemeenten gefusioneerd. Bedrijven doen overnames van concurrenten om meer markt te verkrijgen, […]

Democratische besluitvorming

Terill Bouricius ging op zoek naar een systeem dat een nieuwe impuls kan geven aan de democratie. Hij bestudeerde het systeem van de Atheense democratie en vroeg zich af hoe hij dit kan toepassen op onze democratie. Voor Bouricius was loting een belangrijk onderdeel van zijn systeem. Kort samengevat ziet de werkwijze van Bouricius er […]

Mensenrechten Artikel 7

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben recht op gelijke bescherming tegen iedere discriminatie in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke discriminatie.