Over religie

“We hebben net genoeg religie om elkaar te haten, maar niet genoeg om elkaar lief te hebben.” Jonathan Swift, Engels schrijver 1667-1745. De meeste mensen kennen Jonathan Swift uitsluitend als de schrijver van ‘Gulliver’s Travels’, en dan vaak alleen van een verdunde kinderboekversie van de eerste twee reizen. De bijtende satire van de oorspronkelijke reisverhalen […]

Waarom keren zoveel kiezers zich tegen Europa?

Onze nationale politici (en die van andere Europese landen) zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor het Euro-scepticisme van veel Europeanen. Telkens er een beslissing moet genomen worden die onpopulair is, vertellen deze politici dat dit door Europa gevraagd wordt alsof wij geen deel uitmaken van die constructie. Het budget moet op orde gebracht worden […]

Utopia

“Een kaart van de wereld waar Utopia niet op voorkomt, is het niet waard om er zelfs maar een blik op te werpen: er staat dat ene land niet op waar de Mensheid altijd aan wal gaat. En als de Mensheid er eenmaal aan wal is gegaan, kijkt ze uit naar een beter land om […]

In Europa is er een probleem met de democratie.

Belangrijkste probleem is het ontbreken van directe parlementaire controle op de commissie met zijn commissievoorzitter en de raad van regeringsleiders met zijn president. Een ander probleem is de bureaucratie en de regeltjes-lust van de commissie. Anderzijds is er ook een probleem bij de deelnemende landen, die voor moeilijke beslissingen altijd ‘Europa’ de schuld geven. Het […]

Mensenrechten Artikel 27

Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van de kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan. Eenieder heeft recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortvloeiende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk dat […]

Het ancien régime

Het is moeilijk te begrijpen dat moderne mensen reële politieke macht wensen toe te kennen aan een koningshuis. Een koningshuis is tenslotte per definitie anti-democratisch. Het is door de geschiedenis achterhaald. Koningshuizen zijn archaïsche resten die slechts in leven blijven door te parasiteren op het verleden. Maar laat ons ze niet vervangen door presidenten. Meestal […]

Mensenrechten Artikel 26

Eenieder heeft recht op onderwijs. Het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager- en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Technische- en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld en hoger onderwijs zal gelijkelijk openstaan voor iedereen die daartoe de begaafdheid bezit.Het onderwijs zal gericht zijn op de volledige ontwikkeling van de menselijke […]

Wij hebben onze religie laten schieten

“Wij hebben onze religie laten schieten, maar we laten het vaak na om de leegte op te vullen. Dat weegt. Onderzoek toont aan dat gelovige mensen een duidelijker doel in het leven hebben, en net dat is een cruciale factor in ons welbevinden. Mensen met een doel in het leven staan steviger in de wereld. […]

Mensenrechten Artikel 25

Eenieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waarbij inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of ander gemis aan bestaansmiddelen, […]

Hoe moet het verder met België ?

Er moet een duidelijke structuur komen: de bevoegdheden moeten zich op één niveau bevinden. Ieder niveau heeft zijn bevoegdheden. Geen Ping Pong meer tussen de verschillende overheden in dit land en ook niet in Europa. Dit moet echte subsidiariteit worden. Federalisme versus Confederalisme Er is nogal wat onduidelijkheid rond federalisme versus confederalisme. Het wordt door […]