Een nieuwe kijk op Europese organisatie

Dit moet een samenwerking zijn van landen die bereid zijn om verregaande samenwerking op te zoeken. Als het nodig is kan dit beginnen met enkele landen, die reeds de stap naar regio’s of deelstaten gezet hebben zoals Duitsland en België. Het meest ideale zou zijn dat alle landen van de Eurozone meedoen, maar dit vereist het afgeven van bepaalde bevoegdheden aan de Europese Federatie. Volgens het principe van de subsidiariteit zijn dit alleen die bevoegdheden die grensoverschrijdend zijn zoals de Euro of Milieu. Enkel op die manier kan er een echt beleid gevoerd worden op die bepaalde bevoegdheden. Een echt monetair beleid kan er pas komen als dit in één hand is en niet verspreidt over de ministers van de deelnemende regio’s. Het is evident dat die Europese Ministers verantwoording moeten afleggen aan het Parlement. 

Schengen en de Euro zouden beperkt blijven tot de leden van de Europese Federatie. Burgers van de lidstaten die het verdrag hebben ondertekend hebben geen visum nodig om binnen de Europese Federatie te reizen. Ook zijn dit de echte buitengrenzen van de Federatie. De andere regels van de huidige Schengenzone zouden uiteraard geldig blijven voor de landen van Europese Federatie maar niet langer voor andere landen.

Een Europese Federatie

Dat dit momenteel heel utopisch is hoef je mij niet te vertellen. Dat dit alleen maar gerealiseerd kan worden in een langzaam en geleidelijk proces is duidelijk. Het zal tijd vragen want er is niet zoiets als een Europees volk. Wel zijn er veel regio’s die samen een beleid kunnen voeren en de Europese Federatie creëren. Wel moeten we politici vinden die van een utopische visie een realiteit kunnen en willen maken. 

Een eerste stap daar naartoe zou zijn dat elk deelnemend land (zeker de grote landen) hun land zouden organiseren zoals Duitsland of Zwitserland met een grote onafhankelijkheid voor de regio’s of deelstaten. Ik hoop vurig dat België als eerste het voorbeeld geeft, zeker omdat Brussel de hoofdstad van Europa is. We zijn het verplicht aan onze status.

De tweede stap is het afschaffen van de nationale staten en het omschakelen naar een Europese Federatie van regio’s. De regio’s behouden een grote zelfstandigheid, maar hebben beslist om bepaalde beleidsdomeinen Europees aan te pakken. De Europese Federatie moet samenvallen met de Eurozone en Schengenzone.

Spijtig voor mensen die graag programma’s zien over koningen en prinsen, want die moeten verdwijnen in deze nieuwe Europese Federatie. Ze moeten dan maar kijken naar programma’s over de jetset, de rijken der aarde waartoe de koningen behoren. Vast en zeker ook interessant om volgen.

Economische Ruimte

De Economische Ruimte (vervanger van de huidige EU Commissie) moet een uitgebreide ruimte scheppen waar economisch samengewerkt wordt maar waar tevens zekerstelling moet zijn van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten. Deze economische ruimte moet niet beperkt worden tot Europa, maar er moet wel voldaan worden aan bepaalde voorwaarden om toe te treden, zeker niet à la carte.

De ER heeft tot doel de vrije handel in industriële goederen tussen de deelnemende landen te bevorderen en daarmee bredere doelstellingen te verwezenlijken: duurzame groei, volledige werkgelegenheid, hogere productiviteit en een rationeel gebruik van hulpbronnen. Er moet steeds gewerkt volgens de rechtssystemen van de deelnemende landen, regio’s of deelstaten; dus geen ISDS – Investor State Dispute Settlement, geen eigen zakenrechtbanken waarin bedrijven staten en wetten kunnen aanklagen voor ‘oneerlijke concurrentie’. 

Vrijhandelsverdragen mogen niet gaan over minder controle op leefmilieu-normen, voedselveiligheid, sociale rechten, slechtere arbeidsomstandigheden, lagere lonen, vage arbeidscontracten zonder garanties op werk.

De ER wordt democratisch gecontroleerd door een parlement of beter nog door de deelparlementen van de deelnemende regio’s, met een stemrecht evenredig aan de  bevolkingsaantallen van de deelnemende regio’s.

Naast de economische doelstellingen is het de taak van de ER om de democratie, de rechtsstaat en mensenrechten veilig te stellen. Dus geen verdragen met landen die de democratie geweld aandoen zoals Rusland of Turkije.

Bevoegdheden van de Europese Federatie

We moeten eens een keertje moedig zijn en beslissen welke beslissingen beter (want grensoverschrijdend) op Europees niveau gebeuren, welke op regio niveau (want gemeente overschrijdend) en welke op lokaal niveau.

De deelstaten van Duitsland hebben eigen grondwetten, parlementen en regeringen. Anders dan in niet-federalistische landen hebben de deelstaten in Duitsland veel lokale bevoegdheden. Ze hebben ook invloed op de federale bestuurslaag: de Bondsraad, die de deelstaatregeringen vertegenwoordigt, beslist mee over veel federale wetten. In Duitsland zijn de overheidstaken in principe zaak van de deelstaten, tenzij de Grondwet bepaalde taken aan het federaal niveau heeft opgedragen. Dit is een goed voorbeeld van subsidiariteit dat beter door alle landen in Europa zou worden toegepast.

Welke bevoegdheden kunnen beter naar het Europese niveau gaan, omdat ze onmogelijk op te lossen op het lagere niveau?  Volgens Martin Schulz zou het goed zijn om de bevoegdheden van Europa terug te bekijken. Hij ziet hierbij de volgende gebieden voor Europa: Internationale handel, Migratie, Belastingvlucht, Klimaatverandering, Georganiseerde criminaliteit en terrorisme. De Nederlanders vinden dat er terreinen zijn waar de EU zich op basis van het subsidiariteitsbeginsel terughoudender zou moeten opstellen, zoals strafrechtprocesrecht, directe belastingen en sociale zekerheid.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *