Protesteren voor Goed Bestuur

F**k de partijen ! F**k de partijvoorzitters !

Voor een goed, rechtvaardig en efficiënt bestuur dat de macht legt bij de mensen, waar het in een echte democratie ook thuishoort, bij de burgers.

Weet u niet meer voor wie u moet stemmen bij de volgende verkiezingen ?
Wilt u graag stemmen tegen bestaande politieke partijen? Voor extreme partijen stemmen is één manier om te protesteren. Er is ook de mogelijkheid om blanco of ongeldig te stemmen, maar met die stem wordt geen rekening gehouden. Men kan er ook voor kiezen om niet op te dagen wat ook niks oplost. We willen zoeken naar methodes en structuren die rekening houden met de wensen van de burgers.

Tijd voor herstel.
Democratie betekent letterlijk “volksheerschappij” of de macht aan het volk. Het is de hoogste tijd om de democratie terug te veroveren, terug te pakken van de partijen en terug te geven aan de burgers.

Een grondige hervorming is noodzakelijk want 6 staatshervormingen hebben ons gebracht waar we nu staan. De manier waarop beslissingen worden genomen moet anders. De structuur moet eenvoudiger en duidelijker. Confederalisme zal dit niet oplossen.

Neem het niet langer.
Alleen SAMEN kunnen we iets bereiken. Wij moeten samen op zoek naar nieuwe oplossingen. Er zijn in ons land heel veel mensen, groepen of burgerbewegingen die vinden dat er iets moet veranderen. Achter al die bewegingen zitten zeer gemotiveerde mensen, die er in slagen om een aantal mensen voor hun ideeën te winnen. Al die groepen timmeren aan de weg voor een betere samenleving. Jammer genoeg lijkt het onmogelijk om al die bewegingen te laten samenwerken tegen de huidige politiek.

IJveren voor verandering

Wij moeten ijveren voor een eenvoudige staatsstructuur, waarin duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid heeft en waarvoor minder fulltime parlementsleden nodig zijn. Het is de hoogste tijd om het parlement terug de taak te geven waarvoor ze gekozen zijn, namelijk het vertegenwoordigen van de kiezer. Niet langer de slaaf van de partijvoorzitters en hun studiediensten.

Wij moeten ijveren voor een nieuwe democratie waar de burger participeert en echte inspraak heeft door referenda, petities, wijkcomités, burgerfora en burgerpanels die bindend zijn. Beslissingen moeten zo dicht mogelijk bij de burger genomen worden zodat het contact tussen politici en volk niet verloren gaat

Wij moeten ijveren voor een nieuwe vorm van bestuur. Wij willen dat het samenstellen van een nieuw bestuur en het bepalen van het aantal beleidsverantwoordelijken (schepenen, ministers, …) op alle niveau’s niet gebeurt door coalities te vormen, maar door een samenwerking aan te gaan in het voordeel en met de instemming van de burgers.

Verandering neemt tijd en vraagt geduld
Als we iets willen bereiken dan zullen we het toch samen moeten doen. Alleen naar een grote groep mensen wordt er geluisterd in de politiek. Als de groep groot genoeg is gaan de andere partijen proberen om het politieke verhaal van zo’n groep in stukjes over te nemen. Dat is het moment waarop het stilaan gebeurt.