Federatie van kantons

Robbe vindt dat provincies moeten afgeschaft worden !

#Goed Bestuur vraagt om de provincies af te schaffen en een niveau te creëren dat dichter bij de burger staat en ook dichter bij de niet gefusioneerde gemeentes waarvan het een aantal moeilijke taken overneemt.

“Het politieke systeem zit vast. Tegen onbeweeglijke muren blijven beuken, is voor mij niet meer gezond.”

Valerie Van Peel, parlementair N-VA

Hoe is het nu?

De Belgische provincies vormen het bestuurlijke niveau tussen de gemeenten enerzijds en de regionale en federale overheid anderzijds. België heeft tien provincies die elk hun eigen volksvertegenwoordiging en bestuur hebben. Sinds de laatste staatshervormingen behoren de provincies tot de bevoegdheden van de gewesten. Het Vlaams Gewest en het Waals Gewest tellen elk vijf provincies. Het derde Belgische gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maakt van geen enkele provincie deel uit en is zelf evenmin onderverdeeld in provincies.

Sinds de oprichting van de gemeenschappen en gewesten hebben de provincies hun belang als administratieve structuren verloren. De gemeenten proberen dan weer door te fusioneren een aantal problemen op te lossen die gemeenten niet zelf kunnen oplossen.

Goed Bestuur vraagt de volgende verandering:

Verminder het aantal beslissingsniveaus tot 3 en geef elk niveau duidelijke verantwoordelijkheden (dus geen bemoeienis met lager niveau). Naast de gemeente die de basis van de democratie moet blijven, creëren we een nieuw niveau dicht bij de burger. De provincies worden afgeschaft en vervangen door kantons.

Kanton of Referentieregio of District

België kan onverdeeld worden in 30 kantons (ik verkies de term district) opgebouwd rond de centrumsteden. Dat zijn de volgende;

  • 17 in Vlaanderen, (Dender-regio, Halle-Vilvoorde, Kempen, Zuid-West Limburg, Oost-Limburg, Noord-Limburg, Mid-West, Oost-Brabant, Antwerpen, Brugge, Gent, Middenkust, Rivierenland, Vlaamse Ardennen, Waasland, Westhoek, Zuid-West Vlaanderen)
  • 11 in Wallonië (Arlon, Mons, Charleroi, Dinant, Tournai, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Verviers)
  • Brussels
  • Duitstalig kanton.

Het nieuwe niveau vervangt het oude, de provincie en doet wat noodzakelijk is voor de efficiëntie van de gemeenten; het overbrengen van bepaalde bevoegdheden naar een hoger niveau dat door zijn schaalgrootte bepaalde projecten wel aankan.

Alle verantwoordelijkheden en het personeel moeten van de provincie naar de districten overgebracht worden. Dit nieuw niveau kan zelfs bepaalde verantwoordelijkheden overnemen van het niveau boven dit niveau: dus meer decentralisatie i.p.v. centralisatie. Dit is eigenlijk het verminderen van de bureaucratie, wat een kostenverlaging betekent en het verbeteren van de democratie.

Alle oude bestaande administratieve indelingen moeten afgeschaft worden en samengebracht in het nieuwe niveau: kantons, arrondissementen, politiezones, kiesdistricten, brandweer en civiele bescherming, enzoverder.

Dichter bij de burger

Om te herstructureren moet men zich afvragen hoe men de efficiëntie kan doen toenemen en de legitimiteit verhogen door de burger meer te betrekken, door dichter bij hem te beslissen. Het provinciaal niveau wordt vervangen door een entiteit die dichter bij de leefwereld van de burgers staat, de 13 stadsgewesten. Alle taken van de provincie gaan naar het niveau stadsgewest. 

Het laagste verkozen niveau is de gemeente waar alle lokale problemen worden aangepakt. Gemeenten moeten terug gedefusioneerd worden, want ze moeten zo dicht mogelijk bij de burger te staan. Legitimiteit is belangrijker dan efficiëntie. Superstructuur Antwerpen moet afgebouwd worden en vervangen door het volgende niveau, het stadsgewest. Taken die niet lokaal kunnen opgelost worden moeten ondergebracht worden bij het stadsgewest.  “Pragmatische oplossingen vinden voor streek-gebonden problemen” , dat is de taak van de politici in de verschillende stadsgewesten.

Het nieuwe niveau moet bevoegdheden krijgen over aangelegenheden die door een hele regio gebruikt worden, zoals cultuur, onderwijs, verzorgingsbedrijven en zo verder. Het nieuwe bestuursniveau moet komaf maken met de huidige wildgroei aan regionale samenwerkingsverbanden zoals intercommunales, huisvestingsmaatschappijen, vzw’s voor cultuurprojecten, sociale verhuurkantoren en zo verder.

Stadsgewest of Kanton

Het stadsgewest beheert die zaken die boven de mogelijkheden van de gemeente gaan: alle taken met een centrumfunctie of een hoge techniciteit; zoals energie en water, openbaar vervoer, medische voorzieningen, informatica, patrimonium-beheer, onderwijs (behalve lagere school), cultuur, enzoverder.

Intercommunales moeten worden opgericht per stadsgewest. De basisbehoeften van mensen; water, elektriciteit, gas, internet  en openbaar vervoer moeten ondergebracht worden in intercommunales per stadsgewest. Dus geen grote organisaties meer met veel bureaucratie, maar kleine flexibele entiteiten die dichter bij de behoeften van de burger staan.

In feite gaat het hier om ‘commons’ zoals; Gas, water, elektriciteit, internet / Sociale woningen / Hulpdiensten: brandweer, civiele bescherming en 100-centrale / Openbare ziekenhuizen / Openbaar vervoer / ICT  voor gemeenten, provincie en intercommunales / Havens / Sportinfrastructuur / Bosbeheer.

Volgende venster op de politiek:

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *