Politiek referendum

Door het systeem van regeringsmeerderheden, ontstaat dikwijls het gevoel dat de burger, maar ook de politieker in de oppositie niets te zeggen heeft. Discussies in het parlement hebben dan ook geen enkele zin. Ze dienen alleen maar als toneel: zo geven de partijen de burger de indruk dat er hard gewerkt wordt. Het dient vooral […]

Hoe werkt een Donut economie?

“Laten we opnieuw beginnen met revolutionaire dromen: dat we onze verslaving aan economische groei kunnen inruilen voor immateriële bloei. Dat we hebzucht kunnen vervangen door ontwikkeling. Stijgende aandelenkoersen door natuur. Zelfvernietiging door geborgenheid. De langzame verwoesting van de aarde door de rijkdom van het genoeg.” Asha ten Broeke, wetenschapsjournalist. Kate Raworth is een opstandige econoom […]

Armoede in ons rijk land?

“België is een land met een complexe staatsstructuur. Het is als een lasagne, met veel bestuurlijke lagen. Op elk van die lagen zijn politici, partijen, vakbonden, middenveld-organisaties en administraties actief. Allemaal met een eigen visie. Vaak matchen die niet. Willen we op vlak van armoede vooruit geraken, dan moeten we ingrijpen in de arbeidsmarkt en […]

Hoe zou het beter kunnen?

Door beslissingen dichter bij de burger te nemen kan men het contact met de burger vergroten en meer democratie te bekomen. Zou het niet zinvol zijn om stadsgewesten (andere naam voor referentieregio’s) meer bevoegdheden te geven? Waarom is het begrip centrumsteden ontstaan? Eigelijk omdat de stad zoveel diensten aanbiedt die ook door de omliggende gemeentes […]

Waar halen we inspiratie voor een nieuwe aanpak ?

“Om nieuw economisch denken te realiseren moet het nauwe mensbeeld van de homo economicus vervangen worden door één dat gebaseerd is op wederkerigheid, veranderende waarden, onderlinge afhankelijkheid en verbondenheid met de natuur.” Kate Raworth, Engelse econoom werkzaam voor de Universiteit van Oxford Donut economie Kate Raworth is een opstandige econoom die nadenkt over de rol […]

Hilde, de Wilde Weldoener

“De Vlaamse Regering heeft gisteren op voorstel van Hilde Crevits (CD&V) 2 miljoen euro strategische transformatiesteun toegekend aan Nike Europe Holding bv in Ham. In boekjaar 2020 (tot eind mei) werd een nettowinst van liefst 773,6 miljoen euro gerealiseerd.” Leg dit eens uit aan de bevolking; hoe kan men beslissen om 2 miljoen subsidie toe te […]

Democratische controle in parlementen???

“De uitholling van de democratische controle in parlementen en raden is een gevolg van het verschuiven van de macht naar partijhoofdkwartieren en uitvoerende organen (regeringen en directiecomités). Dat heet particratie. Schrappen in het aantal parlementszitjes is begrijpelijk; drastisch schrappen betekent dat je vrije baan geeft aan de uitvoerende machthebbers. Dat is geen oplossing, dat is […]

Kieslijsten en de kopstem

In een representatieve democratie geven burgers een mandaat aan één persoon, waarvan ze vinden dat die hen mag vertegenwoordigen. De persoon is belangrijk, niet de partij. Natuurlijk staat die persoon op de lijst van een partij, omdat hij vind dat de gedachten van die partij het dichts aanleunen bij zijn ideeën. Daarom moet de kopstem […]

Waarnaar zoeken mensen in dit leven?

De piramide van Maslow De piramide van Maslow is een door Abraham Maslow in 1943 gepubliceerde hiërarchische ordening van behoeften. Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in deze hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de […]

Geweld in onze straten

“Dat geweld lijkt met de dag concreter te worden, in de straten van de Verenigde Staten maar ook in Europa. Is de schipbreuk der beschavingen echt nog wel te vermijden? Ja, als men beseft dat er vandaag nieuwe verhoudingen opgebouwd moeten worden. Waardigheid is daarbij essentieel. Iedereen moet met opgeheven hoofd kunnen leven, vanuit het […]

Rechterlijke Macht echt onafhankelijk

De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen. Om onafhankelijkheid te waarborgen moet er scheiding zijn tussen de drie machten. Hoe gaat dat met de onafhankelijkheid als er een minister van justitie zich ermee bezighoudt. Moet de rechterlijke macht niet volledig onafhankelijk worden en zichzelf organiseren, zijn eigen benoemingen […]

Op zoek naar nieuwe wegen

Een beetje dromen moet “Dromen zijn bedrog” zingt Marco Borsato, maar is dat wel waar.  Als je niet meer droomt ben je al halfdood. Iedereen droomt wel eens van bijvoorbeeld  een mooie reis, maar kan die nu niet betalen. Hij kan nu zeggen: ‘het lukt niet’ of ‘ik ga elke maand een beetje sparen’. Op […]

Het kapitalistisch patriarchaat

“Het kapitalistisch patriarchaat is een economisch systeem dat zowel de waarde van de natuur als de waarde van vrouwen onderdrukt. Een wereld waar de macht van het geld, ‘het kapitalisme’, en de macht van het ‘patriarchaat’ elkaar vinden. Het is een roofzuchtige machine, die verantwoordelijk is voor de ecologische overschrijding van de planeet en de […]

Echte Vrije Media

Binnen de media in België is concentratie een reëel probleem: verscheidenheid en kwaliteit van de informatie, betrouwbare informatie over verschillende mogelijke visies op de samenleving ontbreekt waardoor het functioneren van een liberale democratie sterk gehypothekeerd wordt. Daarom zou een krant die subsidies ontvangt geen dividend mogen uitkeren (zou voor alle bedrijven die subsidies ontvangen geldig […]