Protesteren voor #GOEDBESTUUR in 24 vensters

We w8888 tot …

  • We wachten tot we ze gevonden hebben ’politiekers met een hart voor de burger’.
  • We wachten op een nieuwe aanpak, een aanpak waarbij de maatschappij terug belangrijk wordt en niet langer alleen de elite of het individu.
  • We wachten op politici die de particratie willen afbreken en terug werken aan een echte nieuwe democratie.
  • We wachten op leiders die ons leiden naar een nieuwe droom: een maatschappij die iedereen eerlijke kansen geeft maar die ook een eerlijke bijdragen vraagt.
  • We wachten niet langer op Godot, die komt toch niet.

We wachten op politici die zich inzetten voor de burger en niet voor de partij

Gedurende 24 weken heb ik wekelijks een venster geopend, telkens een deelaspect van het politiek spectrum besproken en gezocht naar eenvoudige en rechtvaardige oplossingen. Hierbij een overzicht van mijn pogingen tot verbetering van de samenleving.

F**k de partijen ! F**k de partijvoorzitters !

IJveren voor #Goed Bestuur.
IJveren voor een goed, rechtvaardig en efficiënt bestuur dat de macht legt bij de mensen, waar het in een echte democratie ook thuishoort, bij de burgers.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2023/12/12/protesteren-voor-goed-bestuur/

Laura vindt dat 6 parlementen veel te veel is en te duur!

#Goed Bestuur vraagt om de verkiezing van 6 parlementen terug te brengen naar de verkiezing van 1 federaal parlement met 3 geïntegreerde gewest-parlementen (Vlaams, Waals & Brussels).

Eén idee uit mijn artikel: Van de 334 worden er 100 gekozen in een federale kieskring. Dit wordt de slag der titanen, het gevecht voor de gunst van de kiezer. Uit deze verkozen parlementsleden worden de ministers gekozen of nog beter worden die met het meeste stemmen automatisch aangeduid als minister.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/01/05/hoeveel-parlementen-hebben-we-nodig/

Nicolas vindt 472 parlementairen veel te veel !

#Goed Bestuur vraagt het verminderen van het aantal parlementairen van alle momenteel bestaande 6 parlementen. Door de structuur te veranderen kunnen we het aantal fulltime parlementsleden verminderen van 472 naar 334. 

Eén idee uit mijn artikel: We verminderen daardoor het aantal parlementsleden van 472 naar 334 fulltime beroepspolitici. We bereiken dit door de verkiezing van regionale parlementen af te schaffen en te veranderen in een Federaal parlement met daarin geïntegreerd 3 gewest-parlementen.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/01/12/van-472-naar-334-parlementairen/

Marie vindt dat 54 ministers & staatssecretarissen veel te veel !

#Goed Bestuur vraagt het verminderen van 54 ministers en 5 staatssecretarissen naar 14 ministers, geen staatssecretarissen meer en niet langer regionale ministers maar met behoud van een minister-president voor elk gewest.

Eén idee uit mijn artikel: Het aantal ministers mag niet het onderwerp zijn van regeringsvormingen maar is afhankelijk van de organisatie van de staat en haar ministeries (nu FOD of Federale Overheids Dienst). Dat wil zeggen dat er een Eerste minister en 11 ministers moeten gekozen worden.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/01/19/van-54-naar-14-ministers/

Thomas vindt dat er teveel politieke niveaus zijn!

#Goed Bestuur vraagt om het aantal niveaus waarop beslissingen worden genomen te verminderen tot 3 Belgische niveaus naast het Europese. We moeten ervoor zorgen dat beslissingen op één niveau zitten, dus geen bemoeienis meer van een hoger niveau. We moeten duidelijk afgelijnde verantwoordelijkheden per niveau vaststellen.

Eén idee uit mijn artikel: Er zijn 2 niveaus die ver van de burger staan, het Europese en het Federale. Er komen 2 niveaus die dicht bij de burger staan: de Gemeente en het Kanton. Buiten het Europese niveau behouden we slechts 3 niveaus.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/01/26/naar-3-beslissingsniveaus/

Sarah vindt dat de senaat wel nuttig kan zijn !

#Goed Bestuur vraagt het herstellen van de democratie door de Senaat terug het nut te geven waarvoor ze bedoeld was: controle op het parlementaire werk van het Parlement en op het uitvoerende werk van de regering.

Eén idee uit mijn artikel: Door de senaat anders te organiseren kan er een lichte en democratische controle komen op het werk van de partijen en hun verkozenen in het parlement. Het moet in ieder geval een verbetering van de democratie worden.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/02/02/senaat-ja-of-nee/

Simon vindt dat Vlaming in Brussel meer medezeggenschap verdient

#Goed Bestuur vraagt een tweetalig, liever zelfs meertalig Brussel want Brussel is niet alleen de hoofdstad van België maar ook van Europa. Om dat te bewerkstelligen is er een andere aanpak absoluut nodig. Brussel moet een echte hoofdstad worden.

Eén idee uit mijn artikel: Een bindend referendum in al deze gemeenten moet peilen naar de bereidheid van de inwoners tot het vormen van een grote regio met eigen Gewest-bevoegdheden. En uiteraard is een meerderheid voor de totaliteit, niet per gemeente, nodig.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/02/09/brussel-hoofdstad-van-europa/

Maxime vindt fusies niet in het voordeel van de burger !

#Goed Bestuur vraagt het behoud van de gemeenten zodat meer beslissingen dicht bij de burger gebeuren. Een gemeentebestuur moet zijn bevolking kennen en gekend zijn door zijn bevolking. Fusies zorgen zeker niet voor een beter contact met de bevolking.

Eén idee uit mijn artikel: Fusies verbeteren zeker niet het contact met de burger. Beslissingen over het lokale niveau worden liefst lokaal genomen, zo dicht mogelijk bij de burger. Alleen al daarom zijn fusies van gemeenten geen goed gedacht want alweer worden de beslissingen verder van de burger genomen.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/02/16/gemeenten-fusies-of-niet/

Robbe vindt dat provincies moeten afgeschaft worden !

#Goed Bestuur vraagt om de provincies af te schaffen en een niveau te creëren dat dichter bij de burger staat en ook dichter bij de niet gefusioneerde gemeentes waarvan het een aantal moeilijke taken overneemt.

Eén idee uit mijn artikel: Het nieuwe niveau vervangt het oude, de provincie en doet wat noodzakelijk is voor de efficiëntie van de gemeenten; het overbrengen van bepaalde bevoegdheden naar een hoger niveau dat door zijn schaalgrootte bepaalde projecten wel aankan.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/02/23/federatie-van-kantons/

Emma vindt dat de lokale politiek anders moet !

#Goed Bestuur vraagt voor meer betrokkenheid van de burgers in de lokale politiek. De democratie moet heropgebouwd worden te beginnen met de gemeente. De burger moet echte inspraak krijgen in de beslissingen.

Eén idee uit mijn artikel: Om de consensus-benadering nog meer te benadrukken zou men kunnen werken met een gulden meerderheid (61,8 %) in plaats van een gewone meerderheid. Consensus zal moeilijker worden maar beslissingen zullen tenminste gedragen worden door een brede basis.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/03/01/lokale-politiek-anders/

Louis vindt dat inspraak van de burger anders moet !

#Goed Bestuur vraagt om meer inspraak van de burger in de politieke beslissingen. Er moet gekozen worden om de mening van de burger te vragen en er ook rekening mee te houden bij de beslissingen genomen door politici van alle niveaus.

Eén idee uit mijn artikel: De afstand tussen de hoogste en de laagste regionen wordt zo groot dat er onverschilligheid groeit aan de top en gelatenheid aan de onderkant. Zeker op lokaal niveau moet er terug samengewerkt worden met de burgers. Partijen moeten op lokaal niveau onbelangrijk worden.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/03/08/meer-inspraak-van-de-burgers/

Manon vindt dat coalities slecht zijn voor de democratie !

#Goed Bestuur vraagt om terug te keren naar de scheiding der machten. De regering moet besturen met wetten die door het parlement worden gemaakt, niet door de regering.

Eén idee uit mijn artikel: Zolang er beslissingen genomen worden met een gewone meerderheid, zal de ene helft van de bevolking opgezet worden tegen de andere helft.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/03/15/scheiding-der-machten-2/

Goed besteed geld voor de Partijen 

#Goed Bestuur vraagt om goed besteed geld voor de partijen. Dit geld moet de onafhankelijkheid van de partijen garanderen, zonder te morsen met belastinggeld.

Eén idee uit mijn artikel: Om vernieuwing te stimuleren en het status-quo tegen te werken krijgt iedere verkozen mandataris (alle niveaus) een bedrag van 2000 € per jaar. Dit wordt uitgekeerd aan de mandataris, niet aan partij.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/03/22/goed-besteed-geld-voor-de-partijen/

Jonas supportert liever voor een Belgische ploeg dan voor een Vlaamse !

#Goed Bestuur vraagt om het land niet verder uiteen te laten vallen, maar om door een herstructurering de beslissingen in het voordeel van iedereen te laten zijn. Niet langer de fouten alleen aan het andere landsgedeelte te verwijten.

Eén idee uit mijn artikel: Welvarender wordt men door het land beter, eenvoudiger, doorzichtiger te organiseren met duidelijke bevoegdheden voor elk niveau. Er kan overwogen worden om meer bevoegdheden te laten gaan naar de kantons (cfr. Referentieregio van Bart Somers).
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/03/29/een-belgische-ploeg/

Leslie vindt dat migratie anders moet gebeuren !

#Goed Bestuur vraagt om migratie anders aan te pakken, waarbij rekening gehouden wordt met de huidige inwoners en met de nieuwe. Dit vereist een inspanning doen om een nieuwe maatschappij te creëren.

Eén idee uit mijn artikel: We moeten gasboetes vervangen door gemeenschapsdienst. Voor anti-sociaal gedrag krijgt men strafpunten die verschillend kunnen zijn per soort misgedraging. Wanneer men 32 punten heeft verzameld roept de dienst gemeenschapsvorming u op om 32 uur bijdrage aan de maatschappij te leveren.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/04/05/een-nieuwe-maatschappij-opbouwen-2/

Robin vindt basisbehoeften zoals wonen en energie te duur !

#Goed Bestuur vraagt om een brede maatschappelijke discussie over welke basisbehoeften echt de taak van de overheid zijn. We moeten samen beslissen hoe we onze maatschappij willen inrichten.

Eén idee uit mijn artikel: Basisbehoeften moeten in de hand van de staat zijn, want er mag hierop geen winst gemaakt worden ten koste van de burger. Privé maatschappijen hebben winst maken als doel en niet het bevorderen van de kwaliteit, service of het aanbod.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/04/12/basisbehoeften-vaststellen-en-vastleggen-in-de-grondwet/

Julie vindt dat er teveel met geld gemorst wordt !

#Goed Bestuur vraagt om belastinggeld op een goede en rechtvaardige manier te besteden en om de toekomstige generaties niet op te zadelen met een enorme schuld.

Eén idee uit mijn artikel: Het zou van staatsmanschap getuigen als onze politici eens duidelijk zouden bepalen welke belasting voor welk niveau voorbehouden wordt, zodat elk niveau zijn verantwoordelijkheid kan nemen. En er ook verantwoording voor kan afleggen aan de burgers. Er wordt dan niet langer uit de grote pot gegrabbeld.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/04/19/vinger-op-de-knip/

Amber vindt dat geld geven aan bedrijven anders moet !

#Goed Bestuur vraagt voor het verstandig uitgeven van geld van de staat. We kunnen bedrijven wel helpen maar niet onvoorwaardelijk; wie subsidies ontvangt mag de volgende 2 jaar geen dividend uitkeren. Subsidies dienen niet om aandeelhouders te plezieren, maar om het bedrijf te helpen.

Eén idee uit mijn artikel: Een bedrijf dat subsidies ontvangt, of een andere vorm van staatstussenkomst, of een grote herstructurering doorvoert mag de volgende 2 jaar geen dividend uitkeren aan zijn aandeelhouders.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/04/26/subsidies-anders-uitgeven/

Medhi vindt dat intercommunales teveel sjoemelen !

#Goed Bestuur vraagt om de activiteiten van intercommunales te beperken tot hun kanton, het doorzichtiger maken van hun beleid en vooral het terug onderwerpen aan een echte democratische controle.

Eén idee uit mijn artikel: Een bedrijf dat subsidies ontvangt, of een andere vorm van staatstussenkomst, of een grote herstructurering doorvoert mag de volgende 2 jaar geen dividend uitkeren aan zijn aandeelhouders.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/05/03/minder-gesjoemel-met-intercommunales-2/

Lisa vindt dat de rijken meer belastingen moeten betalen !

#Goed Bestuur vraagt om een eerlijke, rechtvaardige verdeling van de lasten. Laat de superrijken en de multinationals meer bijdragen door meer belastingen te betalen.

Eén idee uit mijn artikel: Een open debat over de hervorming van alle belastingen is aan de orde en wel NU. Er moet iets gebeuren met alle belastingen, vooral een grondige vereenvoudiging dringt zich op. Het politieke debat illustreert dat er nogal wat onvrede is in de mate dat de tarieven in de Belgische personenbelasting zo snel en fors stijgen bij lagere lonen.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/05/10/eerlijke-verdeling-van-de-lasten/ 17/5/2024

Lucas vindt dat de sociale zekerheid te ingewikkeld is !

#Goed Bestuur vraagt om een vereenvoudiging van de sociale zekerheid waarbij mensen niet ondergebracht worden in heel veel verschillende statuten.

Eén idee uit mijn artikel: Omdat het nagenoeg onmogelijk is om echte veranderingen aan te brengen aan het sociale zekerheidssysteem, moeten we ons beperken tot wat kleine aanpassingen. We moeten vooral trachten om het systeem iets eenvoudiger en doorzichtiger te maken en de kosten lichtjes te verlagen door administratieve vereenvoudigingen.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/05/17/sociale-zekerheid-vereenvoudigen/

Charlotte vindt dat er te weinig aan de toekomst gedacht wordt !

#Goed Bestuur vraagt om een nieuwe aanpak voor de jeugd. Een nieuw sociaal contract dat eenvoudig is maar ook eerlijk. Het moet zorgen voor een gemeenschap die niet alleen gericht is op presteren maar ook oog heeft voor het fysieke en mentale welzijn van haar burgers van de toekomst.

Eén idee uit mijn artikel: Bij het basisinkomen gaat het primair om persoonlijke vrijheid zonder bijdrage te leveren aan de maatschappij. Bij het participatieloon gaat het om een bijdrage aan de samenleving, die niet per se de vorm van een betaalde baan krijgt. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld zorgen voor ouderen in de buurt, allerlei andere soorten vrijwilligerswerk, één of andere wijze van voorbereiding waardoor je later een bijdrage kunt gaan leveren.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/05/24/een-nieuwe-toekomst-voor-de-jeugd/

Manon vindt dat de EU niet democratisch functioneert !

#Goed Bestuur vraagt om een hervorming van de EU tot een federatie van landen die samen democratisch functioneren.

Eén idee uit mijn artikel: Laten we doen wat Jacques Delors voorstelde: de EU van vandaag splitsen in 2 verschillende eenheden. Een federatie voor diegenen die de avant-garde willen zijn en over verdere integratie willen nadenken en stilaan uitwerken. Daarnaast moet er een Economische Ruimte worden gecreëerd, in feite een vrijhandelszone maar met hoge democratische eisen.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/05/31/een-nieuwe-kijk-op-europese-organisatie-2/

Yasmine wil nieuwe oplossing voor het onderwijs !

#Goed Bestuur vraagt om een opleiding die leidt tot meer mens zijn en niet tot een productiefactor. De talenten van alle kinderen moeten ontwikkeld worden ongeacht hun thuis situatie.

Eén idee uit mijn artikel: Ons onderwijs is gebaseerd op de gemiddelde leerling waardoor voor een grote groep te snel gaat en voor een grote groep te traag. Alleen voor de echt gemiddelde leerling is dit een goed systeem, voor de andere is het vragen om problemen.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/06/05/nieuwe-oplossingen-voor-het-onderwijs/

Is dit de wereld waarin wij onze kinderen en kleinkinderen willen laten opgroeien ?

#Goed Bestuur vraagt om goed na te denken als je in het kieshokje staat of nog liever even daarvoor zodat je een doordachte keuze maakt.

Eén idee uit mijn artikel: We moeten zoeken naar gemeenschappelijke standpunten en verschillen accepteren. De democratie herstellen is een dringende noodzaak. Denk hierover na als je gaat stemmen.
Meer: https://www.guidodroomt.be/2024/06/06/is-dit-de-wereld-waarin-wij-onze-kinderen-en-kleinkinderen-willen-laten-opgroeien/

Protesteren voor #Goed Bestuur

#Goed Bestuur wacht op leiders die ons leiden naar een nieuwe droom: een maatschappij die iedereen eerlijke kansen geeft maar die ook een eerlijke bijdragen vraagt.

Protesteren voor #goedbestuur als pdf: